Wednesday July 28, 2010
 
Palestine Youth Orchestra - Jordan Festival